FASTIGHETSTAXERING

FASTIGHETSTAXERING

 

Enligt de nya bestämmelserna i plan- och bygglagen kan du ha rätt att bygga ett komplementbostadshus eller en byggnad i omedelbar närhet av ditt befintliga en- eller tvåbostadshus. Byggarean får dock vara högst 25 kvadratmeter. 

DEKLARERA ATTEFALLSHUS

Om du bygger ett Attefallshus som är inrett för boende (antingen ett komplementbostadshus eller en gäststuga), har du en ny bostadsbyggnad på tomten. Det ska du redovisa vid småhustaxeringen 2015.

I din fastighetsdeklaration eller ditt förslag lägger du till en ny bostadsbyggnad och lämnar alla uppgifter om den i kolumnen "Dina uppgifter".

Är byggnaden till övervägande del klar att tas i bruk senast den 1 januari 2015, redovisar du den som färdigställd och fyller i alla uppgifter om byggnadskategori, ålder, storlek och standard.

Om byggnaden däremot inte är färdigställd senast den 1 januari 2015, redovisar du den som under nyuppförande och anger bara nedlagda nyuppförandekostnader fram till den 1 januari.

FASTIGHETSTAXERINGEN

KOMPLEMENTBOSTADSHUS - INRÄTTAT SOM BOSTAD

För att klassas som ett komplementbostadshus ska byggnaden vara inrättad som en självständig bostad och taxeras som ett småhus enligt fastighetstaxeringslagen. Om byggnadens värde uppgår till minst 50 000 kronor får den ett eget byggnadsvärde. Om värdet inte uppgår till 50 000 kronor taxeras den tillsammans med den värdefullaste byggnaden på samma tomt.

KOMPLEMENTBYGGNAD - INRÄTTAD SOM GÄSTSTUGA ELLER LIKNANDE

Om en komplementbyggnad är helt, eller till övervägande del av värdet, inrättad som gäststuga eller för annat enklare boende, bör den anses som ett småhus enligt Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:18). Om byggnadens värde uppgår till minst 50 000 kronor får den ett eget byggnadsvärde. Om värdet inte uppgår till 50 000 kronor får den inget eget byggnadsvärde utan taxeras tillsammans med den värdefullaste byggnaden på samma tomt.

KOMPLEMENTBYGGNAD - INRÄTTAD SOM FÖRRÅD, GARAGE ELLER LIKNANDE UTHUS

Om en komplementbyggnad är helt inrättad som förråd, garage eller något annat slags mindre uthus, utgör den ett komplementhus i fastighetstaxeringslagens mening och den taxeras då inte för sig. Den ingår i samma värderingsenhet som det värdefullaste småhuset på tomten.

SÅ HÄR SÄGER LAGEN:

  • Benämningen komplementbostadshus avser bara de fall då komplementbyggnaden används som självständig bostad.
  • Om byggnaden används som gäststuga, förråd, garage eller uthus av annat slag, benämns den komplementbyggnad.
  • Den nya byggnaden ska vara antingen ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad.
  • Dock får den maximala byggnadsarean på 25 kvadratmeter delas upp på mer än en byggnad. Till exempel kan en byggnad som är inrättad som bostad (komplementbostadshus) på 20 kvadratmeter kombineras med ett uthus eller en gäststuga (komplementbyggnad) på 5 kvadratmeter på ett annat ställe på tomten.
  • Byggnadsarean (BYA), maximalt 25 kvadratmeter, är den yta byggnaden upptar på marken, enligt svensk standard.
  • Maximal taknockshöjd är 4 meter, vilket möjliggör två invändiga plan ovan mark. Boyta och biyta kan i sådant fall komma att sammanlagt överstiga 25 kvadratmeter.
  • Bygglov krävs inte. Däremot är det krav på anmälan till, och startbesked från, byggnadsnämnden för att få påbörja byggnationen.
  • Nuvarande regler om friggebodar behålls. Det är alltså möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvm friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Friggebodar kräver dock varken bygglov eller anmälan/startbesked.

Vill du läsa mer

Gå då in på skatteverkets hemsida, här.

Kommentarer är stängda